Đang xử lý...


Phương pháp lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng quản lý và ứng dụng có quy mô lớn trong ngày nay bởi có rất nhiều ưu điểm so với lập trình dạng thủ tục. Video này sẽ giới thiệu cho các bạn về đặc tính và các khái niệm quan trọng.
Thông tin bài giảng
Mã nguồn và tài liệu
Tên tài liệu Loại file Dung lượng
Introducing Object Oriented Programming.ppsx 0.49 MB
Introducing Object Oriented Programming.ppsx 0.49 MB
Video hướng dẫn: Chương 1: Giới thiệu về phương pháp lập trình hướng đối tượng
Bài giảng cùng chủ đề
549 Chương 9 - Bài 2: Indexer (Bộ chỉ mục) - Phần 2

Trong video phần 1 của Indexer, chúng ta đã hiểu ý nghĩa và mực đích sử dụng. Trong video phần 2 này,...

548 Chương 9 - Bài 2: Indexer (Bộ chỉ mục) - Phần 1

Chúng ta đã làm quen với việc truy xuất phân tử của mảng hay tập hợp thông qua chỉ số (index) hay là...

529 Chương 9 - Bài 1: Demo SortList

Video cuối cùng trong chủ đề Collection sẽ giới thiệu các bạn về class SortList. Cách sử dụng như Hashtable...

523 Chương 9 - Bài 1: Demo Hashtable (bảng băm)

Chúng ta đã làm quen với ArrayList, một dạng tập hợp mà mỗi phần tử được truy xuất thông qua chỉ số (index)...

522 Chương 9 - Bài 1: Demo Stack (ngăn xếp)

Ở video demo Queue làm quen với hàng đợi. Video này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Stack (ngăn xếp) một...

479 Chương 9 - Bài 1 : Demo Queue (hàng đợi) trong C#

Trong phần Collection, chúng ta đã làm quen với ArrayList. Video này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Queue...

464 Chương 9 - Bài 1: Demo ArrayList (phần cuối)

Đây là video demo cho phần thực hành của video Collection. Chúng ta sẽ giải bài tập quản lý một danh...

461 Chương 9 - Bài 1: Demo ArrayList (phần 3/4)

Đây là video demo cho phần thực hành của video Collection. Chúng ta sẽ giải bài tập quản lý một danh...

450 Chương 9 - Bài 1: Demo ArrayList (Phần 2/4)

Đây là video demo cho phần thực hành của video Collection. Chúng ta sẽ giải bài tập quản lý một danh...

443 Chương 9 - Bài 1: Demo ArrayList (phần 1/4)

Đây là video demo cho phần thực hành của video Collection. Chúng ta sẽ giải bài tập quản lý một danh...

442 Chương 9 - Bài 1: Collection

Chúng ta đã làm quen với kiểu dữ liệu mảng (Array). Tuy nhiên, có một số hạn chế khi ta dùng kiểu dữ...

431 Chương 8 - Bài 3: Sử dụng từ khoá params trong C#

Đôi khi người lập trình muốn truyền một danh sách dưới dạng mảng là tham số cho các method để thực hiện...

421 Chương 7 - Bài 4: Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu (Phần cuối)

Trong video cuối cùng của chủ đề này sẽ trình bày vấn đề chuyển đổi kiểu dữ liệu một cách an toàn (safe...

407 Chương 7 - Bài 3: Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu (tt)

Video phần 3 này hướng dẫn các bạn cài đặt toán tử chuyển kiểu (conversion operator) để các class hay...

406 Chương 7 - Bài 2: Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu (tt)

Video phần hai sẽ giúp các bạn sử dụng 2 method TryParse và TryParseExact. Ngoài ra, video sẽ hướng dẫn...

404 Chương 7 - Bài 1: Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

Nhu cầu chuyển giá trị kiểu dữ liệu này thành giá trị của kiểu dữ liệu khác là rất cần thiết trong chương...

391 Chương 9: Boxing và UnBoxing

Trong C# cung cấp cho chúng ta 1 kiểu dữ liệu đặc biệt nhằm giúp lưu trữ mọi giá trị kiểu dữ liệu khác...

370 Chương 8 - Bài 2: Sử dụng Array - phần mở rộng

Ở video Array (phần căn bản) chúng ta hiểu được lý do tại sao cần dùng mảng và mảng được sử dụng như...

367 Chương 8 - Bài 1: Sử dụng Array (mảng) - Phần căn bản

Mảng là một khái niệm rất quen thuộc trong các ngôn ngữ lập trình. Nó giúp lập trình viên làm việc trên...

356 Chương 6 - Bài 1: Kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) trong C#

.NET hỗ trợ cho chúng ta một kiễu dữ liệu gần như class nhưng có một số khác biệt mà người lập trình...

339 Chương 6 - Bài 2: Tìm hiểu về kiểu liệt kê - Enumeration

Trong lập trình, không ít trường hợp chúng ta có một tập hợp các giá trị mà nó chỉ đến một vấn đề hoặc...

335 Chương 5 - Bài 4: Hướng dẫn sử dụng công cụ Debugger trong Visual Studio

Một trong những lỗi đáng sợ nhất mà người lập trình hay vấp phải đó là logical và để phát hiện ra lỗi...

323 Chương 5 - Bài 3: Checked and Unchecked statement trong C#

Có bao giờ chúng ta nghĩ việc sử dụng một phép tính nào đó (+, -, *, /,...) mà gây ra việc vượt qua...

319 Chương 5 - Bài 2: Quản lý lỗi - Exception phần nâng cao

Ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tự định nghĩa ra 1 exception (user-defined Exception)...

318 Chương 5 - Bài 1: Quản lý lỗi - Exception phần căn bản

Một trong những công việc rất quan trọng và thường xuyên cần làm đối với lập trình viên là phải quản...

284 Chương 3 - Bài 3: Static, non-static member và Property

Static và non-static là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Ở video này sẽ làm...

277 Chương 4: Value Type và Reference Type

Value type (kiểu tham trị) và reference type (kiểu tham biến) là 2 loại kiểu dữ liệu trong các ngôn ngữ...

275 Chương 3 - Bài 2: Encapsulation và Abstraction trong hướng đối tượng

Tính bao đóng và tính trừu tượng là 2 khai niệm quan trọng trong phương pháp lập trình hướng đối tượng....

266 Chương 3 - Bài 1: Tạo và Sử Dụng Các Lớp Đối Tượng

Trong Chương 3 này sẽ cho chúng ta hiểu rõ về các tạo và sử dụng một đối tượng, lớp trong C#. Và class....

262 Chương 2 - Bài 3: Toán Tử Hợp Nhất và Các Vòng Lặp

Trong bài này sẽ cho chúng ta một số kiến thức về các toán tử hợp nhất (Compound Assignment Operators)...

257 Chương 2 - Bài 2: Các Hàm Rẽ Nhánh IF, SWITCH

Trong bài này sẽ giúp chúng ta có những kiến thức cơ bản sử dụng biến Boolean và Các hàm rẽ nhánh IF,...

255 Chương 2 - Bài 4: Khai Báo Hàm và Phạm Vi Sử Dụng

Trong bài này sẽ giúp chúng ta có những kiến thức cơ bản về khai báo hàm và phạm vi áp dụng các hàm trong...

162 Chương 2 - Bài 1: Nền tảng ngôn ngữ CSharp

Để tìm hiểu một ngôn ngữ thì đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu về sự hỗ trợ của nó về cách thức lưu trữ,...

161 Chương 2 - Bài 6: Khái niệm assembly trong .Net Framework

Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều về khái niệm assemly trong dotnet và phân biệt nó với Namespace....

158 Chương 2 - Bài 5: Khái niệm về namespace trong .NET Framework

Trong DotNet khái niệm Namespace là một khái niệm cơ bản và rất quan trọng đối với người bắt đầu làm...

Nội dung bài giảng

1. Các khái niệm trong phương pháp lập trình hướng đối tượng.
2. Các đặc điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng.
3. Các giai đoạn trong phương pháp lập trình hướng đối tượng.
4. So sánh với phương pháp lập trình hướng thủ tục (Procedure-oriented programming)

Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi

Chưa có thảo luận nào cho bài giảng này. Hãy thảo luận bằng cách chọn "Gửi phản hồi"

Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu